Amb la denominació Associació de Propie-taris Rurals per la Defensa i Manteniment del Territori, (APRORDEMAT) – Sant Quirze Safaja – Cingles de Bertí, es constitueix l’Associació, que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activi-tats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, de 1 de juliol) i els seus estatuts i reglaments interns.